Innledning

NorgesDate er et nettsted som formidler kontakt mellom alle som søker en partner. Vi har fokus på trivsel og trygghet blant våre brukere og at de viser respekt for hverandre, våre moderatorer og øvrige representanter for NorgesDate. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å lese grundig gjennom hele denne Brukeravtalen før du begynner å bruke tjenesten.

Kontroll av brukerprofiler

NorgesDate kan nekte enkeltpersoner å opprette ny brukerkonto, slette eksisterende brukerkonti eller på annen måte begrense bruken av NorgesDates tjenester dersom NorgesDate mener det er saklig grunn til det. Eksempler på slik saklig grunn kan eksempelvis være:

 1. Forsøk på registrering av brukerkonto i strid med denne brukeravtalen.
 2. Om vi oppdager brukere som tidligere har fått sin konto slettet.
 3. Støtende oppførsel eller klager rapportert av andre brukere.
 4. At hensynet til andre brukere eller tjenestens rennommé tilsier det

NorgesDate forbeholder seg retten til å slette profilen, begrense eller sperre all tilgang og si opp ethvert medlemskap til personer som bryter med NorgesDates brukeravtale. Dette vil skje automatisk og uten forvarsel dersom et medlem er mistenkt for å ha engasjert seg i noe som helst bedragersk, kriminelt eller andre overtredelser som NorgesDate, etter egen vurdering alene, anser som grove. Herunder gjelder også tilfeller av personangrep, trakassering eller usaklig oppførsel mot Support eller andre representanter for NorgesDate. Både sletting og oppsigelse av medlemskap kan skje når som helst uten begrensninger og uten begrunnelse. Dersom en profil blir ansett som upassende kan NorgesDate deaktivere denne inntil det aktuelle innholdet er blitt endret eller slettet. NorgesDate har ingen forpliktelser overfor deg dersom du innstiller eller sier opp din konto. Du sier herved fra deg alle rettigheter du kan ha mot NorgesDate vedrørende en slik handling.

Betingelser og brukeransvar

Som bruker av tjenesten er du er selv ansvarlig for all bruk som skjer via din konto hos NorgesDate. All bruk av NorgesDates tjenester skal være i overensstemmelse med norsk lov og denne Brukeravtalen.

Du har ene og alene det fulle ansvaret for all informasjon i din profil. Ansvaret omfatter også all kommunikasjon du har med våre brukere. NorgesDate kan av praktiske årsaker ikke overvåke eller kontrollere bruken av nettsiden til enhver tid. Du erklærer deg herved, i likhet med alle våre brukere, eneansvarlig for lovligheten av dine handlinger i henhold til det lokale lovverk. Hvert enkelt medlem har erklært seg innforstått med disse betingelsene og NorgesDate påtar seg derfor ikke noe ansvar i forbindelse med brukernes handlinger.

Informasjonen om deg viser ikke ditt virkelige navn eller telefonnummer til andre brukere. Det er heller ikke tillatt å oppgi egen eller andres kontaktinformasjon i den frivillige profilteksten - eller i andre åpne fora på NorgesDate.no. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon som e-post, telefonnummer, Skype-id, sosiale medier osv. Vi oppfordrer dessuten til å utvise forsiktighet dersom du velger å dele slik informasjon via private meldinger.

Det er viktig at du opptrer ordentlig og hensynsfullt overfor andre brukere. Du kan ikke forulempe andre ved å innby til kommunikasjon med dem dersom de klart og tydelig har bedt deg om å slutte med dette. Du kan ikke benytte tjenesten til å publisere eller sende materiale som kan virke fornærmende eller støtende på andre brukere. Dette gjelder også seksuelt ladet materiale i form av tekst, bilder eller multimedia.

Du kan ikke bruke NorgesDates tjenester til formidling av andre tjenester, produkter, reklame eller rekruttering.

Det er ditt ansvar å sørge for at din atferd overfor andre medlemmer er lovlig og i henhold til lokalt lovverk. Dersom du ikke etterkommer dette, løser du automatisk NorgesDate fra alle krav, handlinger, søksmål eller rettsforfølgelser du kunne hatt overfor NorgesDate.

Brudd på brukeravtalen eller lokal lovgivning kan medføre erstatningsansvar mot deg.


Følgende anses som brudd på Brukeravtalen:

 1. Oppgi uriktige opplysninger i brukerkontoen
 2. Ha mer enn én brukerkonto
 3. Oppgi egne eller andres personlige opplysninger, herunder kontaktinformasjon, i kommentarfelt eller andre åpne fora på NorgesDate.no.
 4. Lenke til materiale på andre nettsteder eller henvise til andre nettsteder i profilen, kommentarfelt eller andre åpne fora på NorgesDate.no.
 5. Laste opp eller på noen måte gjengi opphavsrettslig beskyttet materiale med mindre du selv besitter opphavsretten.
 6. Bruke eller laste opp bilder av barn eller mindreårige under myndighetsalder.
 7. Laste opp eller gjengi bilder som bryter med våre bilderegler forøvrig.
 8. Bruk av grovt og støtende språk på profilen, kommentarfelt, åpne fora eller i kommunikasjonen med andre brukere.
 9. Publisere rasistiske eller andre former for diskriminerende eller fordømmende uttalelser.
 10. Alle former for trakassering, personangrep og krenkelser.
 11. Skrive meldinger med seksuelle hentydninger uoppfordret.
 12. Salg eller markedsføring av seksuelle tjenester mot betaling.
 13. Salg eller markedsføring av varer eller tjenester.
 14. Utføre eller oppfordre til handlinger som bryter med norsk lov.
 15. Kopiering, spredning eller videreformidling av innlegg, brev eller annen privat informasjon.
 16. Ta kontakt med brukere som uttrykkelig har avsluttet kontakten med deg.
 17. Spre eller forsøke å spre politiske eller religiøse budskap til andre medlemmer.
 18. Publisere kritikk av NorgesDate på NorgesDate åpne fora eller via brev til andre medlemmer. Kritikk mot NorgesDate fremsettes direkte til NorgesDate via kontaktskjema, slik at den kan besvares på en saklig måte.

Bryter du noen reglene over kan din brukerkonto bli slettet. Dette gjelder alle brukere, også de med betalt medlemskap. NorgesDate har rett til å nekte nytt medlemskap til de personer som tidligere har fått sin brukerkonto slettet. NorgesDate forbeholder seg retten til å innhente nødvendig informasjon for å kunne bekrefte eller avkrefte mistanker om brudd på disse reglene. I perioden en slik undersøkelse pågår kan NorgesDate blokkere medlemmets tilgang til tjenesten. NorgesDate beslutter etter avsluttet undersøkelse, i hver enkelt tilfelle, hvilke tiltak som skal gjennomføres. Disse tiltakene kan i verste fall komme til å inkludere en politianmeldelse og permanent utestengelse fra tjenesten.

Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Brukeren kan selv avregistrere seg via profilens kontrollpanel. Når en bruker avregistrerer seg selv vil det normal innebære at brukerkontoen blir slettet helt innen 24 timer. Etter særskilt avtale med deg kan dette også gjøres tidligere.

Konsekvenser ved inaktivitet

NorgesDate forbeholder seg retten til å deaktivere profil og tilhørende innhold dersom det har gått minimum 3 måneder siden brukeren var innlogget. Dersom du ønsker å aktivere profilen sin på nytt må du selv kontakte Support via kontaktsiden. Etter 6 måneders inaktivitet kan NorgesDate slette profilen og alle tilhørende data fullstendig og ugjenkallelig. Med andre ord kan da ikke profilen gjenopprettes og du må registrere deg på nytt for å bruke tjenesten videre.

Datalagring og personvern

NorgesDate er uten ansvar for dine aktiviteter og informasjon du mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig. NorgesDate fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved dine eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

NorgesDate er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av informasjon som gjøres tilgjengelig via tjenesten. NorgesDate forbeholder seg retten til, uten forhåndsvarsel, å fjerne eller endre informasjon som etter NorgesDates vurdering alene er i strid med denne avtalen, norsk lov eller informasjon som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot NorgesDate. Du skal holde NorgesDate skadesløs for tap forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller for krav fra tredjemann basert på din bruk av tjenesten.

Vi gjør også oppmerksom på NorgesDates erklæringer om personvern og cookies. Disse erklæringene er å anse som vedlegg til denne Brukeravtalen.

Nyhetsbrev og e-postvarslinger

Systemet sender automatisk ut e-postvarslinger til brukerne ved ulike aktiviteter på siden. Det sendes blant annet ut varsling når det kommer nye meldinger, venneforespørsler, kommentarer og likes tilknyttet brukerens egen profil. Som bruker kan du selv styre hvilke typer varslinger du vil motta - eller om du vil motta varslinger i det hele tatt. Dette styres fra profilen din under menypunktet "Mine innstillinger".

NorgesDate kan sende deg nyhetsbrev på e-post. Hensikten er i all hovedsak å holde brukerne orientert om nyheter, events eller annen informasjon som angår selve tjenesten. Kommersielle budskap om eller fra tredjepart kan forekomme i et begrenset omfang. Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrev kan du reservere deg mot dette.

Ansvarsfraskrivelse

NorgesDate garanterer ikke for eller bærer noen form for ansvar for at innholdet i brukernes profiler, deres bruk av NorgesDates tjenester eller eventuelle konsekvenser av at innholdet i medlemmenes profiler er uriktig, mangelfullt osv. NorgesDate har heller ikke ansvar for medlemmenes handlinger, herunder om noen legger ut falske opplysninger om seg selv. NorgesDate er ikke forpliktet til å ta kritisk stilling til informasjon som brukere legger ut på sidene.

Endring av brukervilkår

NorgesDate forbeholder seg retten til å endre vilkårene i Brukeravtalen til enhver tid. Slike endringer vil bli opplyst på egnet måte. Som bruker er du uansett forpliktet av de endrede brukervilkårene fra og med den tid de trår i kraft. Ved fortsatt bruk av NorgesDate anses derfor brukeren å ha godtatt de nye brukervilkårene. Hvis en bruker vil avslutte medlemskapet, har brukeren mulighet til å avregistrere sin konto på NorgesDate.

NorgesDate har rett å endre eller legge ned tjenestene, registreringsrutiner, tekniske spesifikasjoner og virkemåte for tjenestene. NorgesDate forbeholder seg retten til å bringe avtalen til opphør ved mislighold fra brukerens side. Slikt opphør kan ved vesentlig mislighold skje uten forhåndsvarsel.

Regulering av avtalen

Denne avtalen skal reguleres av norsk lov, ikke noe annet lands lover enn den norske skal gjelde. Bestemmelser i denne avtalen kan løsrives og, dersom noen av bestemmelsene i denne avtalen er funnet ugyldig eller ikke mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes og de resterende bestemmelser bli håndhevet. NorgesDate forbeholder seg retten til å lagre IP-informasjon om dine besøk på alle NorgesDates tjenester. Brudd på Brukeravtalen eller lokal lovgivning kan medføre erstatningsansvar mot deg.

Om NorgesDate ikke foretar seg noe i forbindelse med et eventuelt brudd du måtte gjøre på denne avtalen, så har NorgesDate fortsatt rettighet til å handle ved et eventuelt nytt brudd. Denne bruksavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom NorgesDate og deg med hensyn til dens innhold. Den kan ikke, på bakgrunn av at NorgesDate utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.